Latest Event Updates

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค.- พ.ย. 2559 TOKYO FINVER 5D3N [ฟูจิ-โตเกียว]โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค.- พ.ย. 2559 TOKYO FINVER 5D3N [ฟูจิ-โตเกียว]โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

fuji-in-winter

กำหนดวันเดินทาง:
ตุลาคม : 01-05, 04-08, 05-09, 06-10, 08-12, 11-15, 12-16, 13-17 ตุลาคม
23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ต.ค.,29 ต.ค.-02 พ.ย., 31 ต.ค.-04 พ.ย. 59 31,900.-
ตุลาคม : 19-23, 20-24, 22-26 ต.ค. 59 [วันหยุดปิยะ] 33,900.-
พฤศจิกายน : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16,
14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 พ.ย.,
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 31,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ –สนามบินนาริตะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ –เมืองโตเกียว –วัดอาซากุซะ- โกเทมบะเอ้าท์เล็ต –อาบน้ำแร่
วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว -ช้อปปิ้งโตเกียว
วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินนาริตะ –กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPX12 TOKYO FINVER 5D3N XJช่วงต.ค.-พ.ย.2559

Advertisements

ทัวร์ทาคายาม่า พ.ย. 2559 SUPER PRO KYOTO-TAKAYAMA-OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

Posted on Updated on

ทัวร์ทาคายาม่า พ.ย. 2559 SUPER PRO KYOTO-TAKAYAMA-OSAKA 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

shiraka_go_ii_by_hanakiraboshi-d7nupej

กำหนดวันเดินทาง:
พฤศจิกายน: 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 16-20 33,900.-
17-21, 18-22, 19-23, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 พ.ย.16

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดเรียวอันจิ – เมืองอาราชิยาม่า -วัดเทนริวจิ – สะพานโทเคะทสึ – ป่าไผ่ – เมืองนาโงย่า
วันที่สามของการเดินทาง เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ- ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า –ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – สวนเคนโระคุเอ็น –แช่น้ำแร่
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองฟุคุอิ – หน้าผาโทจินโบ –เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-สนามบินโอซาก้า
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPX11 SUPER PRO KYOTO-TAKAYAMA-OSAKA 5D3N XJช่วงพ.ย.2559

ทัวร์ทาคายาม่า ต.ค. 2559 SUPERPRO TAKAYAMA-USJ 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

Posted on Updated on

ทัวร์ทาคายาม่า ต.ค. 2559 SUPERPRO TAKAYAMA-USJ 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

P1030408-shirakawago

กำหนดวันเดินทาง:
ตุลาคม : 13-17, 27-31 ตุลาคม 59 35,900.-
ตุลาคม : 19-23, 21-25 ต.ค. 59 [วันหยุดปิยะ] 37,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ

วันที่สองของการเดินทาง โอซาก้า –ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ – โซน HARRY POTTER- เมืองนาโงย่า
วันที่สามของการเดินทาง เมืองทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า –ถนนสายซันมาจิ ซูจิ -สวนเคนโระคุเอ็น –แช่น้ำแร่
วันที่สี่ของการเดินทาง หน้าผาโทจินโบ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPXP15 SUPERPRO TAKAYAMA-USJ 5D3N XJ oct 16ช่วงวันปิยะ2559

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค. -พ.ย.2559 TOKYO-OWAKUDANI FINVER 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค. -พ.ย.2559 TOKYO-OWAKUDANI FINVER 5D3N โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

asakusa-03

ตุลาคม : 01-05, 05-09, 06-10, 08-12, 12-16, 13-17 ตุลาคม
23-27, 24-28, 26-30, 29 ต.ค.-02 พ.ย.59 31,900.-
ตุลาคม : 19-23, 22-26 ต.ค. 59 [วันหยุดปิยะ] 33,900.-
พฤศจิกายน : 01-05, 02-06, 03-07, 05-09, 07-11, 08-12, 09-13, 10-14, 12-16,
14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30 พ.ย.,
28 พ.ย.-02 ธ.ค. 31,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่
วันที่สามของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้ง
วันที่สี่ของการเดินทาง อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ห้าของการเดินทาง สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPX14 TOKYO-OWAKUDANI FINVER 5D3N XJ OCT 16ช่วง ต.ค.-พ.ย.2559

ทัวร์ฮอกไกโด ต.ค. 2559 HOKKAIDO HAKODATE-SHIRETOKO 8D5Nโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

Posted on Updated on

ทัวร์ฮอกไกโด ต.ค. 2559 HOKKAIDO HAKODATE-SHIRETOKO 8D5Nโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

82

กำหนดวันเดินทาง: 11-18 ตุลาคม 2559 75,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – สนามบินฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ- ย่านโมโตมาจิ – อาคารโกดังอิฐแดงเก่า -นั่งกระเช้าชมเมืองฮาโกดาเตะ – อาบน้ำแร่
วันที่สามของการเดินทาง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ล่องเรือ ณ อุทยานแห่งชาติโอนุมะ- ชมภูเขาไฟโชวะซินซัง – เมืองโนโบริเบ็ทสึ – จิโกกุดานิ
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -นาฬิกาไอน้ำโบราณ – เมืองซัปโปโร – ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้าของการเดินทาง โรงงานช็อคโกแล๊ตอิชิยะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองคามิคาวะ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – เมืองโซอุนเคียว
วันที่หกของการเดินทาง น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง -นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาคุโรดาเกะ – เมืองชิเรโตโกะ – น้ำตกโอชินโคชิน – แช่น้ำแร่
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ล่องเรือชมธรรมชาติของแหลมชิเรโตโกะ – ทะเลสาบชิเรโตโกะ – ช้อปปิ้งอิออนมอมเบตสึ – สนามบินมอมเบตสึ
วันที่แปดของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPG10.11 HOKKAIDO HAKODATE-SHIRETOKO 8D5N jlช่วงต.ค.2559

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค. 2559 HILIGHT JAPAN-A 7D4N [โตเกียว-โอซาก้า] โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น ต.ค. 2559 HILIGHT JAPAN-A 7D4N [โตเกียว-โอซาก้า] โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

shinchaibashi

กำหนดวันเดินทาง: 06-12 ตุลาคม 2559 54,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรีแลนด์-เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – อาบน้ำแร่
วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –ทะเลสาบฮามานา- เมืองนาโงย่า
วันที่ห้าของการเดินทาง โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
วันที่หกของการเดินทาง อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ- สนามบินคันไซ
วันที่เจ็ดของการเดินทาง สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPG10.10 HILIGHT JAPAN-A 7D4N JLช่วง ต.ค.2559

ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะ 2559 HILIGHT JAPAN-A 6D3N [โตเกียว-โอซาก้า] โดยสายการบินไทย

Posted on Updated on

ทัวร์ญี่ปุ่น วันปิยะ 2559 HILIGHT JAPAN-A 6D3N [โตเกียว-โอซาก้า] โดยสายการบินไทย

Leaves_in_Japan_03

กำหนดวันเดินทาง:
ตุลาคม: 05-10, 12-17, 26-31ตุลาคม 2559 51,900.-
ตุลาคม: 19-24 ตุลาคม 2559 [วันหยุดปิยะ] 53,900.-

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินฮาเนดะ – วัดอาซากุซะ – โตเกียวสกายทรีแลนด์- เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สามของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ศาลเจ้าฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ต – แช่น้ำแร่
วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –ทะเลสาบฮามานา-เมืองนาโงย่า
วันที่ห้าของการเดินทาง โอซาก้า – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ -สนามบินคันไซ
วันที่หกของการเดินทาง สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

CRYSTAL-JPG10.09 HILIGHT JAPAN-A 6D3N [โตเกียว-โอซาก้า] TGช่วงวันปิยะ 2559